Verze pro tisk
Základní škola sídlí v budově postavené v roce 1888 na Královských Vinohradech na křižovatce ulic Na Smetance a Španělská.

Zřizovatel školy :
Městská část Prahy 2
náměstí Míru 20/600 
Praha 2
120 39

V budově mimo základní školu také sídlí mateřská škola a školní jídelna. Škola patří v Městské části Praha 2 mezi středně velké, nyní ji navštěvuje asi 420 žáků, kteří se učí v 18. třídách. Od roku 2010 je pro předškolní děti otevřena přípravná třída. Pro žáky 1. až 4. ročníku je určena školní družina, která je v provozu od 6.30 hodin do 17.00 hodin, ve středu do 18.00 hodin. Družinu navštěvuje přibližně 150 žáků ve 6 odděleních.

Výuka ve škole probíhá podle školního vzdělávacího programu "Všeobecně vzdělávací škola". Do výuky jsou zařazovány volitelné i nepovinné předměty. Od 6. ročníku mají žáci možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Základním a samozřejmým cílem výuky je poskytnutí kvalitního vzdělání potřebného pro další život co největšímu počtu žáků, naplnění požadavků vzdělávacího programu a zajištění přitažlivých forem tohoto vzdělávání.

Školního vzdělávacího programu "Všeobecně vzdělávací škola" je dále rozšířen zejména o:

1. Program péče o děti se specifickými poruchami učení

Škola ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Praze 2 aktivně vyhledává a sleduje žáky se specifickými poruchami učení. Společně s rodiči hledá nejvhodnější metody nápravy. Pro tyto žáky jsou zpracovány individuální učební plány a od roku 1998 je realizován komplexní program integrace postižených žáků z 1. až 4. třídy. Školní poradna zde.

2. Soutěže žáků školy

Škola podporuje zapojování žáků do individuálních i kolektivních soutěží. Některé soutěže sama organizuje, na některé vysílá své žáky. Tradičně se žáci školy účastní zejména:

  • olympiády českém jazyce, matematice, fyzice
  • soutěží v cizích jazycích
  • celé řady sportovních soutěží
  • literárních soutěží, matematických soutěží, výtvarných soutěží a dalších soutěží navazujících na výuku jednotlivých předmětů

3. Vydávání školních časopisů

Škola tradičně vydává školní časopisy, jejich počet se v posledních letech rozšířil i o časopisy vydávané v cizích jazycích. Literární časopis Smetánek vychází více než 25 let a mnohokrát získal nejvyšší ocenění v celostátních přehlídkách. 

4. Školy v přírodě, výcviky a pobytové zájezdy

Škola průběžně nabízí rodičům žáků možnost výjezdu jejich dětí do školy v přírodě, na pobytové akce a výcvikový lyžařský kurs. Akce jsou realizovány jen v případě, že se přihlásí převážná většina žáků třídy.

5. Další aktivity školy

V průběhu školního roku škola organizuje návštěvy divadel, koncertů, výlety do okolí Prahy. Ve škole funguje školní knihovna, připravují se veřejná vystoupení žáků. Je realizován program prevence proti projevům rasizmu, netolerance a xenofobie, program prevence zneužívání návykových látek. Škola má zajištěn pitný režim žáků. Ve škole probíhají i praxe studentů Pedagogické fakulty UK.

Žáci i rodiče oceňují sympatickou skutečnost, že pod jednou střechou mohou zájemci rozvíjet i mnoho zájmových aktivit organizovaných domem dětí a mládeže a občanskými sdruženími. To všechno vytváří z naší školy instituci, která usiluje o vytvoření zajímavých a tvořivých příležitostí pro příznivý rozvoj každého dítěte.

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2