Školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
 • Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud.

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu.

Zdroj MŠMT https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
 • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud,
 • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.
 • o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti,

na základě nařízení vlády z 23.12.2020 je vyhlášena od pondělí 4.1.2021 povinná prezenční výuka ve škole pouze pro žáky 1. a 2. tříd. Pro ostatní třídy je opět nařízena povinná distanční výuka.

Stručné informace pro 1. a 2. třídy:

 • Školní družina bude v provozu od 7:00 do 17:00. Vstup do ranní družiny bude umožněn mezi 7:00 a 7:30.
 • Třídní učitelky si budou děti ráno vyzvedávat před školou. 1.A  a 1.B bude odcházet 7:40 a 2.A a 2.B V 7:50. 1.A a 2.B bude čekat před vchodem do MŠ a 1.B a 2.A bude čekat před vchodem do ZŠ.
 • Obědy pro děti jsou automaticky přihlášené. Pokud Vaše dítě nebude docházet na obědy, prosím odhlaste obědy na e-mail sj@nasmetance.cz nebo na tel. čísle 222 252 088.
 • Děti musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku.
 • Výuka bude dle běžného rozvrhu. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, proto prosím nechte dětem úbor na tělesnou výchovu doma.

Stručné informace pro 3. až 9. třídy:

 • Obědy pro všechny děti jsou automaticky odhlášené. Pokud Vaše dítě bude docházet na obědy, prosím přihlaste obědy na e-mail sj@nasmetance.cz nebo na tel. čísle 222 252 088.
 • Obědy se budou vydávat formou take-away do boxů, které má škola připraveny. Obědy budou vydávány mezi 11:30 a 12:00. Oběd bude vydán pouze žákovi.
 • Výuka bude probíhat v Google Classroom synchronní a asynchronní formou.

Klidné a pohodové svátky i v této složité době přejí všem všichni ze Smetanky. Chraňte si své zdraví i zdraví všech blízkých, abychom se mohli opět setkat 4.1.2021

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti,

dnes vláda vyhlásila prodloužení vánočních prázdnin. Vánoční prázdniny budou od 21.12.2020 do 3.1.2021, čili naposledy půjdou žáci, kteří jsou na prezenční výuce do školy v pátek 18.12.2020. Nástup do školy bude v pondělí 4.1.2021. Jak bude probíhat výuka od 4.1.2021, Vás budeme informovat během vánočních prázdnin.

Děkujeme za pochopení

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2