Verze pro tisk

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

1. V případě, že Vaše dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a Vy chcete požádat o odklad začátku povinné školní docházky, jsme připraveni Vám pomoci.

2. Chce-li zákonný zástupce pro své dítě odklad začátku povinné školní docházky, postupuje dle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), v platném znění, takto:

     a) Zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
podá písemnou žádost o odklad začátku povinné školní docházky

     b) doloží žádost doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení
např. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 - Francouzská 260/56, 101 00 Praha, tel. 224 228 403, 267 997 020, 267 997 021 www.ppppraha.cz

                                               a zároveň

     c) žádost doloží doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

4. Bez výše zmíněných posudků není možné žádosti o odklad vyhovět. V případě, že v době zápisu nebudete mít posudky k dispozici, můžete podat žádost o odklad, chybějící posudky doručíte dodatečně.

5. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

6. Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky vydává ředitel školy do 30 dnů od obdržení žádosti doložené výše uvedenými posudky.

7. Ředitel školy přeruší správní řízení v případě, že žádost nebude doložena některým z povinných doporučení. V tomto případě vydá rozhodnutí až po jejich dodatečném doložení. V případě, že ředitel školy neobdrží povinná doporučení do 31. srpna kalendářního roku, v němž má dítě povinnou školní docházku zahájit, žádost bude zamítnuta a vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

8. Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

9. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Užitečné rubriky na našem webu:

Informace pro 1. ročník

www.nasmetance.cz/skola/informace-pro-prvnacky

Překlad stránek

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Kvalita ovzduší

DDM P2