Domů Základní škola Naše škola ICT plán školy

Škola

Domů Základní škola Naše škola ICT plán školy

ICT plán školy

Zbyšek Vít | 11. 1. 2009

ICT plán školy

ICT plán školy popisuje stávající stav a cíle, kterých chce škola v souladu se Standartem ICT (informačních a komunikačních technologií) služeb ve škole v oblasti ICT dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává na období 2 let.

Stávající stav

1. CELKOVÝ POČET ŽÁKŮ VE ŠKOLE: 372

1. stupeň žáků: 191
2. stupeň žáků: 181

2. CELKOVÝ POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:

celkem Z P S
učitelé 22 22  (100%) 12 (54%) 2
vychovatelé 7 7    (100%) 1   (25%)
asistenti pedagoga 7 6    (67%) 5   (55%)

3. UČEBNY:

Učebny, třídy, kabinety,… Přípojná místa Pracovní stanice Stáří pracovních stanic Prezentační technika Lokální počítačová síť Poznámky
2 počítačové učebny 19 18 + 1 2 roky dataprojektor UTP 1. stupeň
20 19 + 1 > 5 let dataprojektor UTP 2. stupeň
4 odborné pracovny s vybavením 1 1 > 5 let dataprojektor, interaktivní tabule UTP F
1 1 > 5 let dataprojektor UTP
1 1 > 5 let dataprojektor, interaktivní tabule UTP Ch
1 2 > 5 let UTP Spec. ped.
3 3 nové dataprojektor, int. tabule UTP 1.A, 1.B, 2.A
1 1 nová dataprojektor, jazykové stanice UTP jaz. učebna
3 odborné pracovny 0 0 - - - Vv, kuchyňka
4 běžné třídy s vybavením 1 > 5 let ne 5.A
1 > 5 let ne 3.A
1 > 5 let ne 4.B
1 > 5 let ne 2.A
10 běžných tříd 0 0 - - -
1 kabinet 1 1 > 5 let ne WIFI
3 kabinety 0 0 - - - Čj, F, Ch
Sborovna 2 2 2 roky ne kabeláž UTP
Ředitelna 1 1 1 roky ne kabeláž UTP
Kancelář 2 2 3 roky ne kabeláž UTP
1 1 3 roky ne kabeláž UTP zást. řed.
1 1 4 roky ne kabeláž UTP jídelna
Notebook 2 1 rok ne WIFI ředitel, zást. řed.
1 3 roky ne WIFI
2 > 5 let ne WIFI
1 4 rok ne WIFI
1 1 > 5 let ne UTP Spec. ped.

 

Celkem: 52 přípojných míst, 63 pracovních stanic z toho 14 starších pěti let 

Pracovní stanice

  • v počítačových učebnách - (dle standardu 5 stanic na 100 žáků) skutečnost 37 stanic na 372 žáků odpovídá standardu.
  • v nepočítačových učebnách - (dle standardu 2 stanice na 100 žáků) skutečnost 4 stanice a 1 notebook připojených v síti a 5 stanic a 1 notebook bez sítě, pro naplnění standardu je třeba připojit ještě alespoň jednu stanici k síti. Všechny počítače jsou starší než 5 let.
  • pro učitele - (dle standardu 1,5 učitele na 1 stanici) stanice pro učitele 2 ve sborovně, 1 v kabinetě přírodopisu, 2 v počítačových učebnách, 4 notebooky, dále mohou učitelé používat žákovské pracovní stanice v počítačové učebně. Standard pro naši školu určuje minimálně 15 pracovních stanic sloužících k přípravě učitele na výuku a k jeho vzdělávání. Je třeba zřídit 6 pracovních stanic pro přípravu učitelů na výuku a modernizovat 4 pracovní stanice starší než 5 let.

Problémem je stáří pracovních stanic, postupná obměna starých počítačů bude záviset na finančních možnostech školy. Je třeba dořešit místa pro instalaci notebooku (lze použít WiFi nebo PLA)  a dataprojektoru v kmenových učebnách. Prozatím využíváme odborné učebny (fyziky, chemie a přírodopisu) i pro výuku jiných předmětů.

Lokální počítačová síť

Standard požaduje 48 přípojných míst (12 na 100 žáků), skutečnost 52 přípojných míst odpovídá standardu. K připojení dalších pracovních stanic lze využít technologie WiFi, případně rozšírit UTP síť.

Prezentační technika

Standart ukládá 1 datový projektor na 100 žáků. Jsme vybaveni 9 datovými projektory pevnými, jedním přenosným data projektorem, 3 interaktivními tabulemi SmartBoard, a 3 interaktivními tabulemi 3M, což odpovídá standardu.

4. STANDARDNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ:

Aplikace Řešení žák Řešení učitel Možnost tisku

žák/učitel

Textový editor WordPad, MS Word WordPad, MS Word ano/ano
Tabulkový editor MS Excel MS Excel ano/ano
Grafický editor bitmapový editor Malování Malování ano/ano
vektorový editor MS Word MS Word ano/ano
fotoeditor InfarView, PhotoEditor InfarView, PhotoEditor ano/ano
Editor prezentací MS PowerPoint MS PowerPoint ano/ano
Ukládání dat File server File server ano/ano
Webový prohlížeč Internet Explorer, Mozilla Internet Explorer, Mozilla ano/ano
Klient elektronické pošty Mozilla Mozilla, MS Outlook ano/ano
Poštovní schránka free e-mail (veřejně dostupné služby), možnost zřídit schránku v doméně nasmetance.cz ano/ano
Editor webových stránek MS Eord MS Word
Prostor pro webovou prezentaci
Výukové programové vybavení Terasoft M, Čj, Př, Vla, Langmaster M, Pp, F, Ch, Aj, Nj, SILCOM Čj, M, Aj, Objevitel, dysedice
Informační zdroje Encyklopedie Diderot 2002

Pracovní prostředí žáka i učitele odpovídá standardu. Antivirová ochrana je zajištěna pomocí programu AVG. K blokování vybraných www stránek a internetových služeb používáme firewall ZyWall USG 200. Pedagogičtí pracovníci nemají možnost přistupovat z domova k ICT službám poskytovaným školou z důvodu velkých finančních nákladů na zajištění bezpečnosti.

5. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPOJNÝCH MÍST V BUDOVĚ ŠKOLY:

Na počítačovou síť jsou napojeny 2 učebny výpočetní techniky s 37 žákovskými počítači a dvěma učitelskými počítači, 6 PC pro vedení školy včetně dvou PC ve sborovně přístupných učitelům pro potřebnou práci. Kabeláž je tvořena strukturovanou kabeláží UTP kategorie 5e. Součástí kabeláže je protokol o proměření. Z důvodu členitosti budovy je pro rozšíření počítačové sítě do dalších prostor použita bezdrátová technologie 2.4 GHz (IEEE 802.11b) se zabezpečením WPA-PSK2 nebo 5 GHz (IEEE 802.11a) se zabezpečením WPA-PSK2. Dále používáme technologii Home plug V.1.0 Powerline Ethernet adapter (PLA). Rychlost páteře sítě je 1 Gb/s, pracovní stanice jsou připojeny rychlostí 100 Mb/s.

6. RYCHLOST A ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K INTERNETU:

Škola je k internetu připojena linkou VDSL2 o rychlosti 40 Mbit/sec. Vedle internetu je ve škole připojení Wi-Fi o rychlosti 54 - 150 Mb/sec. Připojení zajišťuje školní server. V rámci sítě funguje firewall, který je nastaven na blokování určitých portů, www stránek. Antivirová ochrana je zajištěna pomocí programu AVG.

7. ŠKOLNÍ SERVER:

DELL PE - 1009

8. ZAJIŠTĚNÍ SCHRÁNEK ELEKTRONICKÉ POŠTY A PROSTORU PRO WEBOVÉ PREZENTACE ŠKOLY, ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:

Uživatelé mají možnost zřízení mailové schránky na serveru nasmetance.cz, většinou používají mailovou schránku  Žáci i učitelé mají možnost tvořit a publikovat své webové stránky v rámci webových stránek školy.

9. INFORMACE O DODRŽOVÁNÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ:

Veškerý systém použitý v počítačové síti je legálně pořízený.

Cílový stav

Postupná obměna počítačů starších než pět let, přednostně sborovna, učebny s interaktivními tabulemi, dle finančních možností školy. Zvýšit počet pracovních stanic pro přípravu učitelů na 15 (nákup notebooků). Zařídit učebnu s dataprojektorem pro žáky 1. stupně. Dataprojektor  do nové počítačové učebny.

V Praze 07.09.2012

Přiložené soubory:
Děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům
Financováno Evropskou unií

Adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky 2024/2025

Adaptační kurzy se uskuteční ve dnech úterý 14.5., úterý 21.5., úterý 28.5., úterý 4.6. a úterý 11.6. vždy od 14:00 do 15:00.

Více informací k adaptačním kurzům pro budoucí prvňáčky: https://www.nasmetance.cz/zakladni-skola/adaptacni-kurzy-pro-budouci-prvnacky-2024-2025/